De geschiedenis van Nieuw Fort Sint-Andries in een chronologie

Chronologie van de geschiedenis in en om Fort Nieuw Sint Andries
Periode/jaar gebeurtenis  
Romeinse tijd Ontstaan van de Waal IJzertijdnederzettingen langs de geulen
Aanleg castellum en wegen De Grens van het Romeinse Rijk lag hier : de Limes

(Peutinger Kaart) Castellum heette Grinnibus

Vroege middeleeuwen Ontstaan van de dorpen Rossum en Heerewaarden Rossum: Rotheheim ( Boshuis?) en Heriwarda
Verbinding tussen de Maas en de Waal
Ca 1000 Eerste dijkjes Mooie overtuinen aan de Maasdijk in Rossum!
Ca 1300 Dijkringen van de Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal
Bedijking van de Polder van Heerewaarden en de Kopsche Polder?
1580-1599 Aanleg en uitbreiding van fort Voorne of Nassau, ten noord-oosten van Heerewaarden Er stromde daar een geul, het Voornse Gat
1599 Aanleg van het Oud Fort Sint Andries door Spaanse troepen na de belegering van Zaltbommel
Aanleg van het Schanse Gat
1600 Verovering van fort Sint Andries door de Staatse troepen
1729 Afdamming van het Voornse Gat
1736 Afdamming van het Heere­waardense Gat of Waalgat
1794-1813 Gedeeltelijke vernieling van het Oud Fort Sint Andries door de Fransen
1815 Besluit tot de bouw van een nieuw fort in de Rossumse uiterwaard ten westen van het Schanse Gat
Ca 1870 Plannen voor aanpassing van het fort (niet uitgevoerd)
Ca 1880 Nieuwe toegangsbrug
1904 Aanleg van de Heerewaardense Afsluitdijk, definitieve scheiding van Maas en Waal
De dijk werd aangelegd langs de fortgracht aan de noordkant van het fort. Hierbij werd de noordelijke lunet aangetast.
1920-1935 Maaswerken: kanalisatie en bochtafsnijdingen van de Maas

Aanleg nieuwe sluis

1936 Bouw van de rivierkazemat en mogelijk aanleg van loopgraven op het fort
1940-1945 Gebruik van het fort door Duitse troepen
1945 Opblazen van de toren, de fortwachterswoning en de poterne door de Duitsers
Begraving van Duitse soldaten?
1955 Bouw van de luchtwachttoren
1951 Declassificatie van het fort. Verwildering van het fortterrein, extensief agrarisch gebruik
1964 Opheffing van de militaire functie van de luchtwachttoren
2005 Op basis van een gedegen onderzoek werden de waarden van het gebied vastgelegd. Het concept wil natuur en cultuurhistorie koppelen en de sfeer van rust en intimiteit handhaven.

Cultuurhistorie: Herstel oude resten sluis, en het vrijmaken van het schootsveld, herbouw brug en restauratie van gewelven en bouwelementen. Tevens werden oude opgangen hersteld en zichtlijnen gecreëerd.

Natuur: Op basis van diverse inventarisaties werd het natte leefgebied van amfibieën hersteld in de gracht en werden de vaak kalkrijke voedselarme plaatsen doelgericht beheerd.

Ruïne van Nieuw Fort Sint-Andries

De Peutinger Kaart, de wegenkaart van de Romeinen.

       De oude situatie voor 1815

De gevechten rond fort st Andries

Luchtfoto van het fort eind jaren 30